Provozní řád

Provozní řád

  1. Vstup do herny je povolen osobám starším 15 let. Vstup mladších 15 let je povolen pouze s jejich zákonným zástupcem.
  2. Vstupem do herny se návštěvník zavazuje dodržovat provozní řád.
  3. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu.
  4. Návštěvník, který nedodrží provozní řád herny nebo svým chováním ohrozí ostatní návštěvníky či vybavení herny, bude personálem herny vykázán bez náhrady zaplaceného herního času.
  5. Do herní zóny je vstup povolen pouze bez obuvi.
  6. Z důvodu bezpečnosti je prostor herny monitorován kamerovým systémem. Vstupem do herny návštěvník souhlasí s pořízením záznamu své osoby.
  7. Hráči odpovídají za škody na zařízení či majetku herny, které způsobí během svého pobytu. Nesou odpovědnost v plné výši a zavazují se nahradit plnou způsobenou škodu na zařízení či majetku herny.
  8. Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník herny. V případě poškození či krádeže nepřebírá provozovatel odpovědnost za vzniklou škodu.
  9. V případě rezervace termínu, kdy se zákazník nedostaví, si majitel vyhrazuje právo zrušit platnost dárkového poukazu z důvodu blokování časového plánu.
  10. Během návštěvy můžou být pořizovány foto a video záznamy, které mohou být použity pro reklamní účely. Pokud návštěvník nesouhlasí, je nutné tuto skutečnost sdělit při vstupu do herny.